Utö Värdshus Hotell & Konferens 

 

GDPR
PERSONUPPGIFTPOLICY 

Utö Värdshus Hotell & Konferens – Hantering av personuppgifter 

Utö Värdshus Hotell & Konferens är personuppgiftsansvarig när personuppgifter som rör dig behandlas. Denna policy informerar om behandling av personuppgifter i samband med att en användare besöker Utö Värdshus  Hotell & Konferens webbplats eller köper en produkt eller tjänst av Utö Värdshus Hotell & Konferens. 

Varför personuppgifter behandlas 

Användaren kommer att behöva uppge uppgifter om användarens företag och användaren själv. Utö Värdshus Hotell & Konferens behandlar uppgifter som är nödvändiga för att: 

 • Kontrollera användares identitet i egenskap av köpare av Utö Värdshus Hotell & Konferens produkter
 • Erbjuda användare service på webbplats samt under och efter köp 
 • Erbjuda användare befintliga eller nya tjänster och produkter 
 • Ingå avtal 
 • Tillhandahålla fakturor och annat beställningsunderlag 
 • Tillhandahålla nyhetsbrev och annan marknadsföring 

Det främsta syftet med att behandla uppgifter är att kunna erbjuda anpassade och kvalitativa tjänster med relevant  innehåll. Uppgifterna används för att ge dig den information eller de tjänster som efterfrågas och för att förstå  behoven bättre. För att uppnå detta analyseras uppgifter om kunders och användares demografiska förhållanden,  intressen och beteenden utifrån de uppgifter som erhålls från webbplatsen. Analys av denna information utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda användare. 

Om användare ger Utö Värdshus Hotell & Konferens sitt samtycke behandlar Utö Värdshus Hotell & Konferens  även användarens uppgifter för att kunna tillhandahålla nyhetsbrev och annan marknadsföring om produkter och  tjänster. När användare inte längre önskar ta del av en viss marknadsföringsåtgärd så har användaren rätt att när om helst återkalla sitt samtycke. 

Typer av personuppgifter som behandlas. 

För att ovanstående ändamål ska kunna uppnås behövs följande uppgifter. 

Privatkund 

 • Förnamn 
 • Efternamn 
 • Personnummer 
 • E-postadress 
 • Telefonnummer 
 • Faktureringsadress 

Företagskund 

 • Företagsnamn 
 • Organisationsnummer 
 • Faktureringsadress 
 • Adress för annan post 
 • Förnamn på användare 
 • Efternamn på användare 
 • E-postadress på användare  
 • Telefonnummer till användare 

08-504 20 300 receptionen@utovardshus.se

Utö Värdshus Hotell & Konferens 

Vid besök av webbplatsen 

När användare besöker webbplatsen, kan Utö Värdshus Hotell & Konferens bara identifiera IP-adressen på datorn varifrån  anropet till webbplatsen görs. Trots dessa uppgifter förblir användaren anonym, om användaren inte själv väljer att lämna  uppgifter som kan identifiera användaren, exempelvis genom att köpa Utö Värdshus Hotell & Konferens produkter,  registrera sig, skicka e-postmeddelanden till Utö Värdshus Hotell & Konferens eller om användaren på annat sätt väljer att  lämna uppgifter om sig själv eller sin verksamhet. Väljer användare att lämna upplysningar som identifierar användaren,  samlar Utö Värdshus Hotell & Konferens in dem för användning inom företaget, för de syften som anges i denna policy. Vidare kan Utö Värdshus Hotell & Konferens, i likhet med de flesta andra organisationer, påkalla nedläggning av så kallade  cookies på en användares hårddisk från vissa av webbplatsens sidor. En cookie är en liten textfil som läggs på användarens  hårddisk och fungerar som användarens ”ID-kort” på webbplatsen. Den är unik för användaren, men innehåller inte  information som identifierar besökande människa personligen och kan endast läsas av servern som skickade den. Cookien gör, bland annat, att en användare enkelt kan navigera på webbplatsen. Syftet är att berätta för Utö Värdshus Hotell &  Konferens. server att användaren har återvänt till en viss webbsida. Det sparar tid för användaren, eftersom om  användaren gjort en personlig utformning av sidor eller registrerat sig för att få tillgång till vissa delar av webbplatsen, så  hjälper en cookie webbplatsen att komma ihåg vem användaren är. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Utö Värdshus Hotell & Konferens behandlar personuppgifterna i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal med användaren.  Det innebär att Utö Värdshus Hotell & Konferens behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna uppnå de ovan  nämnda ändamålen med behandlingen. Det är nödvändigt för Utö Värdshus Hotell & Konferens att behandla de ovan  nämna kategorierna av personuppgifter för att avtal ska kunna ingås eller fullgöras. Utan de efterfrågade uppgifterna är  det inte möjligt för Utö Värdshus Hotell & Konferens att tillhandahålla Utö Värdshus Hotell & Konferens tjänster och  produkter. Utö Värdshus Hotell & Konferens begär samtycke för att kunna erbjuda användare vårt nyhetsbrev och annan  marknadsföring. Utö Värdshus Hotell & Konferens lämnar inte ut personuppgifter till andra organisationer i  marknadsföringssyfte. När användare inte längre önskar att ta del av en viss marknadsföringsåtgärd har  användaren rätt att när om helst återkalla sitt samtycke. 

Lagring av personuppgifter 

Utö Värdshus Hotell & Konferens lagrar användarens personuppgifter under så lång tid som krävs för att fullgöra eller ingå avtal med användaren. Det innebär att personuppgifter lagras under den tid användaren är registrerad som användare av  olika tjänster hos Utö Värdshus Hotell & Konferens. Om användaren endast givit sitt samtycke till viss  marknadsföringsåtgärd så kommer uppgifterna att behandlas under den tid samtycket gäller. 

Utlämnande av personuppgifter 

Utö Värdshus Hotell & Konferens skänker inte bort, säljer eller hyr ut personuppgifter om kunder och användare till  tredje part. För att kunna erbjuda bättre tjänster, kan Utö Värdshus Hotell & Konferens komma att överföra  personuppgifter till andra företag inom vår koncern (som kan men inte måste finnas inom EU eller EES-området). Sådana  företag kan finnas i länder som inte erbjuder samma slags lagstadgade skydd för personuppgifter som dem som gäller  inom EU. Trots detta gör Utö Värdshus Hotell & Konferens sitt bästa för att hålla personuppgifterna konfidentiella inom  koncernen, oavsett om det är inom EU eller om det skett en internationell överföring till andra företag inom koncernen.  Detta görs genom att följa gällande dataskyddslagstiftning, främst dataskyddsförordningens krav på lämpliga skyddsåtgärder och adekvat skyddsnivå. Utö Värdshus Hotell & Konferens kommer att informera användare för det fall Utö Värdshus  Hotell & Konferens överför användarens personuppgifter till ett land utanför EU och EES området. Utö Värdshus Hotell & Konferens kan i särskilda fall lämna ut en användares uppgifter om det är nödvändigt för att  bevaka, fastställa och utöva rättsliga anspråk. Det kan bland annat ske när det finns skäl att tro att uppgifterna är  nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på webbplatsen och/eller brutit mot användaravtalet, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på Utö Värdshus Hotell & Konferens rättigheter  eller egendom, eller andra användares olika rättigheter. 

08-504 20 300 receptionen@utovardshus.se

Utö Värdshus Hotell & Konferens 

Användares rättigheter 

Användare har rätt att när som helst ta kontakt med Utö Värdshus Hotell & Konferens i syfte att utöva sina rättigheter  enligt gällande dataskyddslagstiftning. 

Användare har rätt att när som helst ta kontakt med Utö Värdshus Hotell & Konferens för att kontrollera att uppgifter  kring användaren är korrekta. 

Användare har rätt att få ett registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter kring användarens som behandlas. Användare har rätt att få felaktiga uppgifter kring användaren rättade eller kompletterade. 

Användare har rätt att under vissa förutsättningar få uppgifter kring användaren raderade, exempelvis om uppgifterna är  felaktiga. Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att Utö Värdshus Hotell &  Konferens längre kan tillhandahålla vissa tjänster till användaren. 

Användare har rätt att få information om hur behandling sker av användarens personuppgifter. Det sker i och genom  denna personuppgiftspolicy, så att en användare vet hur personuppgifter avses bli behandlade, före det att användaren  ingår ett avtal med Utö Värdshus Hotell & Konferens. Om det sker några förändringar i behandlingen av användares  personuppgifter kommer användaren att informeras om det. 

Användare har rätt till begränsning av personuppgifterna. I sådant fall får behandling av användarens personuppgifter  endast ske för vissa avgränsade syften. 

Användare har rätt till dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. 

Användare har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen gällande behandlingen av användarens  personuppgifter. 

08-504 20 300 receptionen@utovardshus.se